સમીકરણ 22 - 53 + 3 = 0નાં બીજ અવયવ ...
Question
Fullscreen

સમીકરણ 22 - 53 + 3 = 0નાં બીજ અવયવ પાડીને શોધો.

11th - 12th Class
Maths
Solution
200
Rating
4.0 (1 ratings)
Fullscreen
( 2 x^{2}-5 x+3=0 ) ( 2=-6 pm sqrt{b^{2}-4 a} ) ( =frac{2 a}{4} ) ( frac{=5 pm sqrt{25-4(2)(3)}}{2(2)} ) ( =frac{5+sqrt{1}}{4} ) ( frac{7=5+108-5-1}{4} )
Quick and Stepwise Solutions Just click and Send Download App OVER 20 LAKH QUESTIONS ANSWERED Download App for Free