رهبر( ack Llege lee Cta C-a ath tra...
Question
Fullscreen

رهبر( ack Llege lee Cta C-a ath tra la a3+h3r3 _sahc.

11th - 12th Class
Maths
Solution
101
Rating
4.0 (1 ratings)
Fullscreen
( left[begin{array}{lll}a & b & c a-b & b-c & c-aend{array}right]=a^{3}+b^{3}+c^{3}-3 a b c ) ( b+c ) ata ( a+b ) ( a(b-c)(a+b)-left(c^{2}-a^{2}right)-bleft(left(a^{2}-b^{2}right)-c c-aright) ) ( +c((a-b) c c+a)-left(b^{2}-c^{2}right) ) ( aleft(a b+b^{2}-c a+c b-c^{2}+a^{2}right)-bleft(a^{2}-b^{2}-c b-c^{2}right. ) ( +a b+a c)+cleft(a c+a^{2}-b c-b a-b^{2}+c^{2}right. ) ( Rightarrow 2 b b+a b^{2}-c a^{2}-c a b-c^{2} a+a^{3}-b a^{2}+b^{3}+c b^{2} ) ( +c^{2} b=a b^{2}-a b e^{2}+a c^{2}+a^{2} e-a b c-c a ) ( Rightarrow a^{3}+b^{3}+c^{3}-3 a b c )
Quick and Stepwise Solutions Just click and Send Download App OVER 20 LAKH QUESTIONS ANSWERED Download App for Free