/ જો f (x) = હોય જયાં x c Z - {– 1,...
Question
Fullscreen

/ જો f (x) = હોય જયાં x c Z - {– 1, 0, 1} તો સાબિત કરો કે _f(x + 1) - f (x – 1) – 1 12

Other Exams
Maths
Solution
145
Rating
4.0 (1 ratings)
Fullscreen
( 2 frac{sqrt{-frac{n}{2}}-frac{2}{2}}{frac{1}{4}} ) ( f(x)=frac{1}{x}=frac{1}{x}, 0,13 ) ( f(x+1)=frac{1}{x+1} ) ( f(x-1)=frac{1}{x} ) ( f(x+1)-f(x-1) ) ( =frac{1}{x+1}-frac{1}{x-1} ) ( frac{x-1-x-1}{x^{2}-1} ) ( frac{2}{1-x^{2}}+sin x )
Quick and Stepwise Solutions Just click and Send Download App OVER 20 LAKH QUESTIONS ANSWERED Download App for Free