అర్థి ! *U - 100 గ్లో 4 U (1) 2T 2 ...
Question
Fullscreen

అర్థి ! *U - 100 గ్లో 4 U (1) 2T 2 (2) TT 72 (3) 4TT 2 (4) TT 72 26 If the radius of base of a cylinder is doubled and the height remains unchanged, t its curved surface area is (1) double | (2) three times (3) four times (4) No change ఒక స్థూపం యొక్క వ్యాసార్థాన్ని రెట్టింపు చేసి, దాని ఎత్తు మార్చకుండా ఉంటే దాని వక్రతల వైశాల్యంలో పెరుగు (1) 2 రెట్లు | (2) 3 రెట్లు (3) 4 రెట్లు (4) మార్పు రాదు 27/ If a right-angled triangle is revolved about its hypotenuse then it will form a (1) Sphere (2) Cube (3) (one (4) Cylinder

JEE/Engineering Exams
Maths
Solution
89
Rating
4.0 (1 ratings)
Fullscreen
classmate Eo it in duuble
Quick and Stepwise Solutions Just click and Send Download App OVER 20 LAKH QUESTIONS ANSWERED Download App for Free