4. એક મીઠાઈવાળા પાસે 420 નંગ કાજુ બ...
Question
Fullscreen

4. એક મીઠાઈવાળા પાસે 420 નંગ કાજુ બરફી અને 130 નંગ બદામ બરફી છે. તે એવી રીતે આ બરફીઓને થપ્પી સ્વરૂપે ગોઠવવા માંગે છે કે દરેક થપ્પીમાં બરફીની સંખ્યા સમાન હોય અને તે તાસકમાં ઓછામાં ઓછી જગ્યા રોકે. આ હેતુ માટે દરેક થપ્પીમાં કેટલી સંખ્યામાં બરફી રાખવી જોઈએ ?

11th - 12th Class
Maths
Solution
71
Rating
4.0 (1 ratings)
Fullscreen
( operatorname{sas} 24 pi mathrm{sin} ) ( operatorname{cta} delta(sigma) quad ) atizul ( =begin{array}{l}x cdot 241 cdot cos (420,130)end{array} ) ( =10 )
Quick and Stepwise Solutions Just click and Send Download App OVER 20 LAKH QUESTIONS ANSWERED Download App for Free